środa, 31 sierpnia 2016

Golasowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Golasowskich:

Jan Golasowski, 1803 kupił grunt w Kaczycach Górnych nr 9 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 3, k. 11).

30 VII 1807 Maksymilian Golasowski, 45 lat, poślubił Antoninę Marię Castilion(?), córkę majora z pułku Wenzela Colloredo (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 234).

wtorek, 30 sierpnia 2016

Rybica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rybiców:

26 IX 1734 Jan Rybica, syn +Piotra, luteranin, poślubił Ewę, wdowę po Jakubie Bortliku, luterankę; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

3 III 1737 Jan Rybica, luteranin z Dębowca, poślubił Marię Sitko, córkę +Jana, urodzoną w Goleszowie (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 V 1738 Ewa Rybica, córka +Jana, luteranka, poślubiła Andrzeja Grosza(?) ("Gross"), luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

29 I 1741 Maria Rybica, córka +Piotra, luteranka, poślubiła Jerzego Kupczyka czyli Moskalika ("Kupczik seu Moskalik"); oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

16 IX 1759 Jan Rybica, syn Jerzego, poślubił Marię Cygon ("Cigon"), cókę Andrzeja; oboje luteranie z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

11 I 1760 Maria Rybica, córka Jana z Dębowca, poślubiła Pawła Bortela z Iskrzyczyna (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Ewa Rybica, córka Jana, 5 lat, luteranka z Dębowca, zm. 8 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, córka Jana, 6 lat, Dębowiec, zm. 1 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Rybica, syn Jana, ok. 17 lat, katolik z Dębowca, zm. 13 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Rybica, żona Jana, z domu Sodzawiczna, ok. 60 lat, luteranka, zm. 29 III 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Ewa Rybica, żona +Jerzego, luteranka z Dębowca, ok. 60 lat, zm. 5 IV 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

29 VIII 1762 Jakub Rybica, syn Jana, luteranin z Dębowca, poślubił Annę Cygon, córkę Jana z ębowca, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Maria Rybica, córka Jakuba, luteranka z Dębowca, zm. 11 IX 1763  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, żona Jana, katoliczka z Dębowca, z domu "Mi ias" [sic!], rodem z Wilamowic, 36 lat, zm. 14 III 1766  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jakub Rybica, 30 lat, luteranin z Dębowca, zm. 11 IV 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

4 V 1766 niewymieniona z imienia córka +Jakuba Rybicy, katolika, i Marii, luteranki, z Dębowca poślubiła Jerzego Szczypkę, wdowca, syna Pawła i Anny (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

24 V 1766 Jan Rybica, wdowiec, syn Jerzego katolika i Anny luteranki, katolik z Dębowca, poślubił córkę Jana Wiglasza (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jan Rybica, luteranin z Dębowca, 50 lat, zm. 27 X 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Rybica z domu Sztwiertnia(?), Dębowiec nr 97, żyła 63 lata, 5 miesięcy i 6 dni, zm. 22 X 1778  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

11 II 1783 Paweł Rybica, 24 lata, syn Jerzego z Dębowca, poślubił Zuzannę Bobrzyk, 19 lat (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 50).

7 IX 1909 r. Rudolf Rybica, ur. 5 IV 1881 w Skoczowie, zamieszkały w Boguminie, syn Józefa, poślubił Alojzję, ur. 11 IV 1883 w Białej k/Jabłonkowa, córkę Alojzego Nowaka i Albiny z domu Zwilling (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 132).

Nogol - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nogolów:

Antoni Nogol, 13 lat, ur. Domasłowice, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa I nr 20).

18 VIII 1900 r. Wincenty Nogol, ur. 12 XII 1870, zagrodnik w Domasłowicach Dolnych, syn Andrzeja i Weroniki, poślubił Wiktorię, ur. 22 XII 1877, córkę Jana Slonki, zagrodnika w Domasłowicach Dolnych, i Barbary z domu Adamek (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 108).

Müller (Miller) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Müllerów (Millerów):

26 V 1902 r. Karol Müller, przedsiębiorca ("Geschäftsmann") w Gruszowie, ur. 18 II 1874, syn Filipa, kupca ("Kaufmann") we "Freiberg" (chodzi pewnie o Příbor), i Agnieszki z domu Hladný, poślubił Agnieszkę, ur. 18 I 1878, córkę Adolfa Hona, kowala w Starych Hamrach (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 113).

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Gadlina - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gadlinów:

W 1911 r. Franciszek Gadlina, ur. 24 V 1888, syn Jana i Marii, poślubił Joannę Filipec, ur. 1887, córkę +Jana, szewca w Domasłowicach, i Marii z domu Kaniok (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 49).

Paździora - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

  1. Anna Paździora (1865-1866)
  2. Jan Paździora (*1881) 
  3. Józef Izydor Paździora (1867-1868)
  4. Stanisław Kostka Teodor Paździora (1867-1868)

Materiały do genealogii rodziny Paździorów:

21 X 1890 Józef Paździora, ur. 23 IV 1863, syn Józefa i Teresy z Firlów, chałupnik w Suchej Górnej nr 73, poślubił Antonię, córkę Franciszka Tomika, wymownika, i +Karoliny z Mikszanów, ur. 1868 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 59v).

Szkuta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szkutów:

26 X 1869 r. Jan Szkuta, 25 lat, syn Jana, chałupnika w Poleninach, i Rozyny z domu Niemczyk, poślubił Jadwigę Kuboň, 22 lata, córkę +Jana, chałupnika w Dobracicach nr 49 (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 2).

Księgi metrykalne (21): Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Filipa i Jakuba w Dobracicach

PARAFIA
Parafia pw. św. Filipa i Jakuba w Dobracicach powstała w 1865 roku po odłączeniu się Dobracic i okolic od parafii domasłowickiej.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice).

Wyjątki (stan na 1910 rok):
a) Dobracice numer katastralny 115 należał do parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku.
b) Ligotka Kameralna numer katastralny 113 należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobracicach.

Obecnie do parafii należą Wojkowice; w czasach austriackich miejscowość ta należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobrej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1865 roku, prawdopodobnie z powstaniem parafii przejęto księgę chrztów dla Dobracic, Bukowic i Sprochowic od 1839 roku, prowadzoną uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach.

Księgi przechowywane są obecnie w Urzędzie Gminy w Dobrej (Obecní úřad Dobrá).

Na stronach internetowych Archiwum Krajowego w Opawie informacji o metrykach parafii w Dobracicach należy szukać pod parafią w Domasłowicach.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Pindur David, Z dějin farnosti Dobratice, Dobracie 2012.