niedziela, 16 kwietnia 2017

Niemiecko-polski słownik genealogiczny

Księgi metrykalne na Śląsku Cieszyńskim od schyłku XVIII wieku prowadzono w języku niemieckim. Na przestrzeni XIX wieku sporadycznie można spotkać się z zapisami w języku polskim.

Nie podaję tylko literalnego tłumaczenia. Wykorzystuję także polskie zapisy z XIX i początku XX wieku - księgi zapowiedzi przedślubnych prowadzone w języku polskim dla parafii rzymskokatolickich zamieszkałych przez ludność polską oraz z polskiej prasy, wydawanej od 1848 roku.

Przy zestawieniu słownika korzystałem również z opracowania Poszukiwania przodków. Genealogia dla każdego Małgorzaty Nowaczyk (Warszawa 2005).


Język niemiecki Język polski Uwagi
Ackerbauer siedlak Literalne tłumaczenie to rolnik, faktyczne to siedlak. Na Śląsku Cieszyńskim właścicieli najbogatszych gospodarzy nazywano siedlakami (zwykle posiadali gospodarstwo powyżej 30 hektarów).
Alter wiek
Altersschwäche niemoc starcza, "uwiąd starczy"
alt-katholisch starokatolicki Sporadycznie pojawiają się osoby wyznania starokatolickiego na Śląsku Cieszyńskim.
Amt urząd
Arbeiter robotnik Literalnie można tłumaczyć jako "pracownik".
arm biedny
Arzt lekarz
Auszug wypis (z dokumentu)
Bäcker piekarz
Band tom
Bauer siedlak Określenie pojawia się sporadycznie, częściej używano "Ackerbauer".
Bd. tom Skrót od "Band".
Beamte urzędnik
beide oboje
Beilage dodatek
Bergmann górnik
Beruf zawód
Besitzer właściciel
Bettler żebrak
Bezirk powiat, dzielnica W Księstwie Cieszyńskim określano tak powiaty i jest to podstawowe znaczenie w księgach metrykalnych. Czasami jednak można tłumaczyć jako dzielnicę, np. w przypadku osób zamieszkałych w Wiedniu.
Blattern ospa
Blutabgang krwotok
Blutfluß krwotok
Brauer piwowar
Bräune angina, ropień gardła, dyfteryt
Braut panna młoda
Bürgermeister burmistrz, wójt Burmistrzami tytułowano też przełożonych gmin, które nie miały statusu miasta ani miasteczka.
Büttner bednarz
Darm jelito
deutsch niemiecki
Dienst służba, praca
Dienstmagd służąca
Duplikat duplikat, kopia dokumentu
Durchfall biegunka
Ehe małżeństwo
Ehefrau żona
Ehescheidung rozwód
Eltern rodzice
Enkel wnuk
Enkelin wnuczka
Entzündung zapalenie
Epilepsie epilepska, padaczka
Erbrichter dziedziczny wójt
evangelisch ewangelicki
Fabrikant fabrykant, producent
Familie rodzina
Färber farbiarz
Fieber gorączka
Firmung bierzmowanie
Fleischer rzeźnik
Förster leśniczy, "myśliwiec"
Fraisen padaczka, konwulsje, epilepsja Stosunkowo częsta przyczyna zgonu dzieci i niemowląt.
Freiherr baron
Friedhof cmentarz
Gärtler zagrodnik Literalnie "ogrodnik", faktycznie zagrodnik. Tak określano właścicieli gruntów zagrodnicznych (bogatsi od właścicieli gruntów chałupiniczych, biedniejsi od właścicieli gruntów siedlaczych).
Gastwirt karczmarz, gospodzki
Gatte mąż
Gattin żona
geb. urodzony, urodzona Skrót od "geboren".
geboren urodzony
Gelbfieber zapalenie wątroby, gorączka z żółtaczką
Gelbsucht żółtaczka
Geld pieniądze
Gemeinde gmina Literalnie można tłumaczyć też jako "parafia" albo "społeczność", jednak pod tym pojęciem rozumiano gminę.
Gemeindevorsteher przełożony gminy
Gerber grabarz
Gericht sąd
geschieden rozwiedziony
Geschwür wrzód, pryszcz
gestorben zmarły
Graf hrabia
Grippe grypa
Grundbesitzer właściciel gruntu
Grundbuch księga gruntowa
Gutbesitzer posiadacz dóbr
Gutspächter dzierżawca dóbr
halb połowa
Haus dom
Hausbesitzer właściciel domu
Häusler "chałupnik" Właściciel domu (chałupy) i niewielkiego gruntu.
Hebamme akuszerka, położna
Herzschlag atak serca
Husten kaszel
Hüttenarbeiter hutnik, "robotnik hutniczy"
Inmann "komornik" Biedny chłop bez własnego gruntu, wynajmujący izbę (komorę) u bogatszych gospodarzy.
Jude Żyd
K. K. c. k. Skrót od "kaiserliche und königliche" (cesarski i królewski), używany o czasu powstania monarchii austro-węgierskiej (1867).
katholisch katolicki
kaufen kupić
Kaufmann kupiec
Keuchhusten koklusz
Kind dziecko
Kinder dzieci
Kirche kościół
Knabe chłopiec
Knecht parobek
Kolik kolka
Konfirmation konfirmacja
Krämpfe konwulsje, skurcze
Krankheit choroba
Kreis powiat
Krieg wojna
Kürschner kuśnierz
Land kraj Także w znaczeniu "kraju koronnego", czyli jednostki podziału terytorialnego Austrii; krajami koronnymi były np. Śląsk Austriacki oraz Galicja i Lodomeria.
Landwirt rolnik
led. stanu wolnego Skrót od "ledig".
ledig stanu wolnego
Lehrer nauczyciel
Lehrling czeladnik
Leinweber tkacz
Lunge płuco
Lungenentzündung zapalenie płuc
Lungenschwinsucht gruźlica, suchoty
Magd służąca
Magen żołądek
Magenkatarrh zapalenie żoładka, "katar żołądka"
Magenkrebs rak żołądka
Maler malarz
Marasmus niemoc, wyniszczenie
Masern odra
Maurer murarz
Meister mistrz W znaczeniu mistrza cechowego, np. mistrz rzeźnicki = "Fleischermeister".
minderjähhrig niepełnoletni
Mitglied członek Najczęściej w odniesieniu do członków towarzystw, ale też np. członek wydziału gminnego (odpowiednik dzisiejszej rady gminy).
Mühle młyn
Müller młynarz
Mutter matka
Nachbar sąsiad
neben obok
Neffe siostrzeniec, bratanek
Nervenfieber tyfus
Nierenentzündung zapalenie nerek
Pächter dzierżawca
Pfarrer proboszcz, pastor
preußisch pruski Często w wyrazie "Preußisch-Schlesien" (Śląsk Pruski).
Rechnung rachunek
Register rejestr
Richter wójt Literalnie "sędzia", ale to kalka z łaciny, gdzie wójt był nazywany "iudex" (dosłownie sędzia). Odnosi się do wójtów sprzed wprowadzenia samorządu gminnego, czyli przed 1864 rokiem. Sporadycznie pojawia się jednak po tej dacie.
Rose róża (zapalenie skóry)
S. s. Skrót od "Seite" (strona).
Schäfer pasterz
scheiden lassen otrzymać rozwód Sporadycznie informacje o rozwodach odnalazłem w metrykach parafii ewangelicko-augsburskich z przełomu XIX i XX wieku.
Scheidung rozwód
Schlaganfall udar mózgu, apopleksja
Schlagfluß udar mózgu
Schloßer ślusarz
Schmerz ból
Schmied kowal
Schneider krawiec
Schuhmacher szewc
Schüler uczeń
Schülerin uczennica
Schullehrer nauczyciel
Schuster szewc
Schwäche niemoc, słabość
Schwester siostra
Schwestersohn siostrzeniec
Schwiegereltern teściowie
Schwiegermutter teściowa
Schwiegersohn zięć
Schwiegertochter synowa
Schwiegervater teść
Selbstmord samobójstwo
Skorbut szkorbut
Skrofeln skrofuloza, gruźlica węzłów chłonnych
Sohn syn
Soldat żołnierz
Stand zawód, stan cywilny
Steinmetz kamieniarz
Stellmacher kołodziej
sterb zmarł
sterben umrzeć
Sterberegister księga zmarłych
Stickfluß astma
Stickhusten koklusz
Stiefbruder brat przyrodni
Stiefkind pasierb, pasierbica
Stiefmutter macocha
Stiefschwester siostra przyrodnia
Stiefvater ojczym
Stillgeburt martwo urodzone dziecko
Straße ulica
T. d. córka Skrót od "Tochter des".
T. v. córka Skrót od "Tochter von"
Tagelöhner "nadziennik" Robotnik pracujący za dniówkę.
Tante ciotka
Taufe chrzest
taufen ochrzcić
Taufregister księga chrztów
Taufschein świadectwo chrztu
Testament testament
Tischler stolarz
Tochter córka
Tochtermann zięć
Tod śmierć
Todesart powód śmierci
Todesurkunde akt śmierci
Todesursache przyczyna śmierci
Töpfer garncarz
Totengräber grabarz
totgeboren martwo urodzony, martwo urodzona
Trauregister księga ślubów
Trauung ślub
Trauurkunde świadectwo ślubu
Tuberkulose gruźlica
Tuchmacher sukiennik
Tumor guz
Typhus tyfus, dur brzuszny
Typhus fieber tyfus, dur brzuszny
unbekannt nieznany
und i
unehelich nieślubny
Unterschrieben podpisany
Unterschrift podpis
Unterzeichnete niżej podpisany
Urkunde dokument, akt
Vater ojciec
verehelicht zamężny
vergraben pochowany
Verkäufer sprzedawca
Verwalter administrator, zarządca
Verwaltung administracja
Verwandten krewni
verwitwet owdowiały
Vetter kuzyn
Vormund opiekun
Vorname imię
Vorstadt przedmieście
Wagner kołodziej
Wahlkind dziecko adopotowane
Waise sierota
Wald las
Waldhäger leśniczy(?)
Wappen herb
war był
waren byli
Wasserkopf wodogłowie
Wassersucht puchlina wodna
Weber tkacz
Weib żona, kobieta
Wittib wdowa
Wittiber wdowiec
Witwe wdowa
Witwer wdowiec
Wunde rana
Zahnung ząbkowanie
Ziegler ceglarz
Zigeuner Cygan
Zimmermann cieśla, stolarz
Zwilling bliźniaki

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

sobota, 15 kwietnia 2017

Księgi metrykalne (26): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka w Pogwizdowie powstała w 1785 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY.
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Brzezówka, Kaczyce, Marklowice (obecnie w granicach Cieszyna, nie mylić z Marklowicami Górnymi i Dolnymi, należącymi do parafii w Zebrzydowicach), Otrębów i Pogwizdów.

Brzezówka, Marklowice i Pogwizdów należały wcześniej do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, a Kaczyce do parafii rzymskokatolickiej we Frysztacie.

KSIĘGI METRYKALNE
Najstarsze księgi metrykalne uchodziły przez długi okres za zaginione, odnalezione je w 2017 roku.

Zachowały się księgi metrykalne od 1785 r.

W USC znajdują się oryginały ksiąg metrykalnych, ale zasadniczo tylko dla okresu od 1890 roku.

Jeśli chodzi o metryki od 1890 roku trafiły odpowiednio USC w Hażlachu i w USC w Zebrzydowicach.

W USC w Hażlachu znalazły się to następujące księgi:
- Metryki chrztów Brzezówka 1890-1912.
- Metryki chrztów Pogwizdów, Marklowice, Otrębów 1890-1912.
- Metryki ślubów 1890-1945.
- Metryki zgonów Pogwizdów, Brzezówka, Marklowice, Otrębów 1888-1945.

W USC w Zebrzydowicach znalazły się metryki chrztów i zgonów, dotyczące mieszkańców Kaczyc.

Część metryk z USC przekazano do Archiwum Państwowego w Cieszynie.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Macura Zbigniew, Dzieje parafii Pogwizdów, [bmw] 1994.

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Księgi metrykalne (25): Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie rozpoczęła działalność w 1866 roku (kościół poświęcono trzy lata wcześniej).

ZASIĘG TERYTORIALNY.
Parafia obejmowała następujące miejscowości (w nawiasie podaję poprzedni zbór przed 1866 rokiem):
- Harbutowice (parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu),
- Iskrzyczyn (parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie),
- Kiczyce (parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu),
- Kowale  (parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu),
- Łączka  (parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie),
- Międzyświeć (parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu),
- Pierściec (parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu),
- Pogórze  (parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu),
- Simoradz (parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu),
- Skoczów (parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu),
- Wilamowice (parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu),
- Wiślica (parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu).

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1866 roku. Metryki do 1889 roku znajdują się w archiwum parafialnym.

Metryki chrztów z lat 1890-1912, ślubów z lat 1890-1913 i zgonów z lat 1890-1909 znajdują się w Archiwum Państwowym w Cieszynie (z nowymi indeksami). Później metryki znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skoczowie.

W archiwum parafialnym zachowały się indeksy ksiąg, obejmujące także okres po 1890 roku (oznacza to, że w przypadku ksiąg po 1890 roku lepiej sprawdzić indeks na parafii, a później dopiero same księgi w USC).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Jako kamienie żywe. Publikacja z okazji 150-lecia Ewangelickiego Kościoła Św. Trójcy w Skoczowie 1863-2013, red. Anna Jaroszewska, Dorota Krehut-Raszyk, Mirosław Czyż, Skoczów 2013.
2. Neumann Karl Walter, Die Gründung der evangelischen Kirchengemeinde Skotschau und ihre Pastoren bis 1945, [w:] Skotschau in Ostschlesien. Geschichte – Erinnerung – Dokumentation, red. Karl Walter Neumann, [bm] 1984, s. 145-163.
3. Z historii Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, red. Tadeusz J. Zieliński, Katowice 1992.

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Księgi metrykalne (24): Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie powstała w 1785 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała Goleszów, a także następujące miejscowości: Godziszów, Kisielów, Kozakowice Dolne, Kozakowice Górne i Leszna Górna.

Do 1864 r. do parafii należały też Iskrzyczyn i Łączka - później weszły w skład nowej parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie.

Sporna była przynależność Cisownicy (Wielkiej i Małej). Spór toczył się między parafiami ewangelicko-augsburskimi w Goleszowie i Ustroniu. Ostatecznie w 1839 r. zdecydowano, że Cisownica będzie należała do parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1786 roku. Metryki do 1889 roku znajdują się w archiwum parafialnym, metryki od 1890 roku znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleszowie.

Od 1804 do 1838 roku Goleszów miał wspólnego pastora ze zborem w Ustroniu. Wpisy z tego okresu nie obejmują wszystkich ewangelików z terenu zboru goleszowskiego. W celu rekonstrukcji genealogii rodzin zamieszkujących zbór goleszowski konieczne jest sprawdzenie dla okresu przed 1838 roku metryk parafii rzymskokatolickich - odpowiednio w Dębowcu (dla Iskrzyczyna), Goleszowie (dla Goleszowa, Godziszowa i Kozakowic), Lesznej Górnej (dla Lesznej Górnej) i w Ogrodzonej (dla Kisielowa i Łączki).

Brak księgi ślubów z lat 1843-1858 (być może znajduje się wśród nieopracowanych archiwaliów).

W archiwum parafialnym zachowały się indeksy ksiąg, obejmujące także okres po 1890 roku (oznacza to, że w przypadku ksiąg po 1890 roku lepiej sprawdzić indeks na parafii, a później dopiero same księgi w USC).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Z historii Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, red. Tadeusz J. Zieliński, Katowice 1992.

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Księgi metrykalne (23): Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP i św. Katarzyny w Ropicy

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pańskiego w Ropicy ma rodowód sięgający średniowiecza. Po przerwie w funkcjonowaniu za sprawą reformacji w czasach nowożytnych reaktywowana została dopiero w 1785 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała dwie miejscowości - były to Ropica (od 1785 roku) i Żuków Dolny (od 1811 roku).

Do 1785 roku Ropica należała do parafii w Trzycieżu, z kolei Żuków Dolny do 1785 roku należał do parafii w Trzycieżu, a później do 1811 roku do parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne zachowały się od 1785 roku. Najstarsze księgi znajdują się w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line.

Nowsze księgi znajdują się odpowiednie:
- w części dla Żukowa Dolnego od 1859 roku w Urzędzie Miejskim w Czeskim Cieszynie (Městský úřad Český Těšín),
- w części dla Ropicy od 1876 roku w Urzędzie Miejskim w Trzyńcu (Městský úřad Třinec).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.
2. Vojkovská Eva, Nástin dějin farnosti Ropice na počátku 19. století a výstavba kostela Zvěstování Panny Marie a sv. Kateřiny, Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku, 7, 2006, s. 68-84.
3. Zahradnik Stanisław, Ropice - vesnice Těšínska = Ropica - wioska cieszyńska, Ropice 2004.

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Gibiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gibców:

Jan Gibiec, zagrodnik w Cisownicy nr 45, młynarz, 60 lat, zm. 28 IX 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Goryl - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Goryl (*1827)
 2. Anna Goryl (*1864)
 3. Ewa Maria Goryl (*1864) 
 4. Jan Goryl (*1824)
 5. Jan Goryl (*1828)
 6. Jerzy Goryl (*1709) 
 7. Jerzy Goryl (*1786)
 8. Maria Goryl (*1861)
 9. Maria Goryl (*1863)
 10. Paweł Goryl (*1824)  
 11. Paweł Goryl (1861-1863)
 12. Zuzanna Goryl (*1800)
Materiały do genealogii rodziny Gorylów:

21 IX 1807 Maria, wdowa po Jerzym Gorylu, siedlaku w Zamarskach, 37 lat, poślubiła Wawrzyńca Konderlę, syna +Jakuba, chałupnika w Ochabach (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Zamarski, s. 18).

Adam Goryl, lat 26, 6 X 1861 r. poślubił Zuzannę, córkę Adama Buczka, lat 24 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów, t. 3: Leszna Dolna 1784-1912 i Leszna Górna 1822-1919, Leszna Górna s. 34).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Pachel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Wincenty Adalbert Pachel (*1761)

Materiały do genealogii rodziny Pachelów:

Józefa, żona Andrzeja Pachela, lat 54, katoliczka w Cieszynie, zm. 23 XI 1782 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 138).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Kment - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Antoni Józef Kment (*1855) 
 2. Artur Kment (*1858)
 3. Emil Antoni Kment (*1854)
 4. Eryk Kment (*1859) 
 5. Józef Walenty Kment (*1829)
 6. Maksymilian Kment (*1852)
 7. Oskar Andrzej Kment (*1849) 
 8. Ryszard Franciszek Józef Kment (*1851)
Materiały do genealogii rodziny Kmentów:

Józef Kment, syn Andrzeja, 12 lat, zm. 20 V 1828 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Antoni Kment, ur. Cieszyn, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Wawrzyniec Kment, budowniczy, żona Karolina, dzieci: Aurelia ur. 22 X 1860 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 A, Cieszyn, s. 21), Karolina ur. 1862 (PMMC, Metryki chrztów, Górne Przedmieście).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Drobisz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Drobisz (*1884)
 2. Józef Drobisz (*1754)
 3. Józef Drobisz (1859-1863)
 4. Józef Franciszek Drobisz (*1890)
 5. Karol Franciszek Drobisz (1882-1887)
 6. Maria Franciszka Drobisz (*1879)
Materiały do genealogii rodziny Drobiszów:

Adam Drobisz, katolik, 70 lat, zm. 29 VI 1727 w Kotach (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2v).

18 VI 1741 Wacław Drobisz, kawaler z Pogwizdowa, katolik, poślubił Annę z domu Kania, córkę Bernarda, katoliczkę z Pogwizdowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 387).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Siemienik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Józef Siemienik (*1884)
Materiały do genealogii rodziny Siemieników:

Jan Siemienik, chałupnik w Zarzeczu nr 211, żona Zuzanna z domu Wyleżuch, córka Teresa ur. 22 VII 1870 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Józef Siemienik, wielki zagrodnik w Zarzeczu nr 50, żona Maria z domu Godziek, córka Anna ur. 15 VII 1872 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Michał Siemienik, chałupnik w Zarzeczu nr 171, żona Maria z domu Kanafek(?), córka Maria ur. 13 XI 1872 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Bartecki - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Barteckich:

Jakub Bartecki, chałupnik w Zarzeczu nr 89, żona Jadwiga z domu Polok, córka Zofia ur. 1 I 1870 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Zygma - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zygmów:

Jan Zygma, chałupnik w Zarzeczu nr 86, żona Zuzanna z domu Haramus, syn Jerzy ur. 22 I 1870, syn Franciszek ur. 19 V 1872 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Józef Zygma, chałupnik w Zarzeczu nr 137, żona Franciszka z domu Rosenstrauch, córka Zofia Anna ur. 29 IV 1872 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Wróblewski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wróblewskich:

10 II 1915 r. Marian Wróblewski, ur. 1885 Warszawa, piekarz w Czacy, syn Aleksandra, piekarza w Warszawie, poślubił Marię Kukuczkę, ur. 1894 Cieszyn (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 544).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Wrana - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wranów:

7 V 1860 Józef Wrana, 31 lat, syn wymownika Macieja z Piotrowic i Zuzanny z domu Sajdok, poślubił Barbarę, wdowę po Franciszku Musiołku (PZeb, Metryki ślubów, Zebrzydowice Dolne, s. 15).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Witosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Witosz (*1673)
 2. Anna Witosz (*1771)
 3. Jakub Witosz (*1754)
 4. Jan Witosz (*1733) 
 5. Jan Witosz (*1752)
 6. Jerzy Witosz (*1826) 
 7. Jerzy Witosz (*1853)
Materiały do genealogii rodziny Witoszów:

29 VIII 1741 Jerzy Witosz, wdowiec z Kocobędza, luteranin, poślubił Annę Walę ("Wala"), córkę Jerzego, luterankę z Ligotki (Alodialnej) (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 390).

(Witoszowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

27 I 1777 r. Jan Witosz, wdowiec, poślubił Zuzannę Mołdrzyk ("Moldrzik"), córkę Andrzeja, z Godowa (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne [KM], sygn. 589, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Pielgrzymowicach 1744-1819).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Wisła - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Erwin Jan Wisła (1883-1885)
 2. Eugenia Anna Wisła (*1881)
 3. Jan Wisła (*1754)
 4. Maria Matylda Olga Wisła (*1880) 
Materiały do genealogii rodziny Wisła:

Jan Wisła, stolarz w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście nr 63), żona Matylda z domu Dworzak, syn Erwin Jan ur. 20 VIII 1883 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) zm. 28 IX 1885 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 67).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Wiedermann - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wiedermannów:

Antoni Wiedermann, żona Flora z domu Trentler, syn Artur Wiktor ur. 22 XII 1875 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 19), syn Alfred Franciszek ur. 15 VIII 1877 zm. 11 II 1879 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 26), syn Erwin Herman ur. 11 IV 1879 zm. 13 VIII 1879 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 35).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Węglarzy (Wenglarzy) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Węglarzych (Wenglarzych):

8 I 1743 Paweł Wenglarzy, syn +Jana, katolik z Kończyc Wielkich, poślubił Ewę, córkę +Szymona Stoszka, katoliczkę z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Andrzej Wenglarzy, żona Ewa, syn Jakub ur. Kończyce Wielkie chrzest 13 VII 1747 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

21 V 1771 Mateusz "Wenglarzi", 24 lata, z Kaczyc, poślubił wdowę Ewę Trombalę z Pielgrzymowic, 41 lat (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, s. 19-20).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Walter - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Walter (*1672)
Materiały do genealogii rodziny Walterów:

Franciszek Walter, chałupnik w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście nr 55), żona Anna z domu Buzek, syn Adolf Rudolf ur. 20 IV 1875 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) zm. 18 VI 1875 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 15).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Walenta - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Maria Joanna Walenta (*1873)
Materiały do genealogii rodziny Walentów:

Jan Walenta, pomocnik krawca, żona Anna z domu Michalski, córka Maria Joanna ur. 21 XII 1873 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście nr 7) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 9).

Jan Walenta, krawiec, żona Anna z domu Michalski, syn Ferdynand ur. 10 V 1875 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście nr 7) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 16).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Troszok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Troszoków:

11 XI 1828 Michał Troszok, 21 lat, syn Jana półsiedlaka, poślubił Annę, córkę Jerzego Romańskiego, półsiedlaka, 18 lat (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 109).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Świba - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Albin Paweł Świba (*1872)
 2. Alojzja Maria Świba (*1849) 
 3. Alojzy Świba (1876-1941)
 4. Andrzej Świba (*1828) 
 5. Ernestyna Julia Wiktoria Świba (1884-1956)
 6. Józef Franciszek Świba (1870-1888)
 7. Karolina Wilhelmina Świba (*1874) 
 8. Klotylda Amalia Wiola Świba (1882-1969)
 9. Leonard Świba (1857-1925) 
Materiały do genealogii rodziny Świbów:

Mikołaj Świba (Swiba), żona Zofia, katolicy w Kończycach Wielkich, córka Jadwiga chrzest 12 X 1764 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Śmietana - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Śmietanów:

12 II 1713 r. w Cieszynie Wawrzyniec Śmietana (Smietana), rodem z Jastrzębia, poślubił pannę, córkę +Andrzej "Neugebaus" (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 32).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Szopa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szopów:

Michał Szopa, żona Zuzanna, zamieszkali w Goleszowie, syn Jakub chrzest VII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów).

Być może z tej samej rodziny pochodzili poniżsi:

Paweł Szopka, żona Anna, zamieszkali w Goleszowie, córka Ewa chrzest 24 IV 1681 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Szczyrbowski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Fryderyk Szczyrbowski (1885-1885)
 2. Ludwik Alojzy Szczyrbowski (*1882)
 3. Rudolf Karol Szczyrbowski (1883-1886)
 4. Wilhelm Andrzej Szczyrbowski (*1885)
Materiały do genealogii rodziny Szczyrbowskich:

Jan Szczyrbowski, chałupnik w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście nr 31), żona Anna z domu Kołoczek, syn Jan ur. 24 V 1874 zm. 24 VII 1874 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 10).

Franciszek Szczyrbowski, ur. 20 VIII 1871 w Cieszynie, ślub w Cieszynie 23 V 1898, żona Anna, syn Rudolf Franciszek ur. 20 IV 1899 (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 357).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Szczotka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szczotków:

11 XI 1917 r. w Cieszynie Jakub Szczotka, wdowiec, ur. 21 III 1877 Milówka, konduktor zamieszkały w Cieszynie, syn Mikołaja, poślubił Annę Burgert, ur. 3 III 1887 Skoczów, córkę Rudolfa (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 559).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Spratek - genealogia

Biogramy:
 1. Maria Spratek (*1853)
Materiały do genealogii rodziny Spratków:

7 VI 1741 Adam Spratek, kawaler, "Cancellista", luteranin z Bielska, poślubił Zuzannę "Pilatin", luterankę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 387).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Soboszek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Alojzy Piotr Soboszek (1884-1885)
 2. Rudolf Franciszek Soboszek (*1873)
Materiały do genealogii rodziny Soboszków:

Jan Soboszek, zagrodnik w Zarzeczu nr 13, żona Anna z domu Gaża córka Michała, syn Paweł ur. 2 XII 1871 (ślub 31 V 1930 w Strumieniu) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Józef Soboszek, zagrodnik w Zarzeczu nr 49, żona Maria z domu "Kusz" (1872)/ "Kus" (1873) / "Kuś" (1875, 1877), syn Franciszek ur. 28 V 1872, syn Jan ur. 6 V 1873, córka Anna ur. 1 VII 1875, syn Józef ur. 25 X 1877 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Józef Soboszek, zagrodnik w Zarzeczu nr 49, żona Józefa z domu Kotas, córka Maria ur. 17 IV 1880, córka Zuzanna ur. 2 VI 1882, syn Ludwik ur. 13 X 1884 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Michał Soboszek, wielki chałupnik w Zarzeczu nr 123 (1873), zagrodnik w Zarzeczu nr 123 (1875, 1877, 1881), półzagrodnik w Zarzeczu nr 123 (1878, 1883), żona Jadwiga z domu "Kanafek", córka Maria ur. 9 II 1873, syn Franciszek ur. 5 II 1875, córka Anna ur. 27 I 1877 zm. 1 I 1962 w Zarzeczu, syn Jan ur. 13 XII 1878, syn Franciszek ur. 16 VI 1881, syn Ludwik ur. 21 IV 1883 zm. 9 V 1981 w Chybiu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Skudrzyk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Alojzja Emilia Katarzyna Skudrzyk (*1873)
 2. Andrzej Skudrzyk (*1828)
 3. Emma Maria Skudrzyk (*1884) 
 4. Ewa Skudrzyk (1880-1917)
 5. Jerzy Skudrzyk (*1860)
 6. Józef Skudrzyk (*1825)
 7. Józef Skudrzyk (*1855) 
 8. Maria Skudrzyk (*1824)
 9. Teodor Władysław Skudrzyk (*1883)
 10. Zuzanna Skudrzyk (*1846)
Materiały do genealogii rodziny Skudrzyków:

27 I 1885 r. Jerzy Skudrzyk, 24 lata, syn Józefa i Zuzanny z domu Korcz, poślubił Zuzannę Zubek, córkę Pawła (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Gumna, s. 8).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Singer - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Tomasz Maciej Singer (*1752)
 2. Ignacy Franciszek Wincenty Singer (*1762)
 3. Maciej Jan Ewangelista Singer (*1754) 
 4. Waleria Singer (*1874)
Materiały do genealogii rodziny Singerów:

Józef Singer, dr medycyny, żona Józefa, syn Maksymilian Józef Mikołaj ur. Cieszyn chrzest 6 XII 1778 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1571).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Rybarski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rybarskich:

Stanisław Rybarski, żona Anna, zamieszkali w Goleszowie, dzieci: Jadwiga chrzest 7 VIII 1689, Stanisław chrzest 28 IV 1691, Maria chrzest 4 VIII 1693, Jerzy chrzest 11 II 1697 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Rojczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rojczyków:

Maria Rojczyk, żona Józefa Rojczyka, chałupnika w Kowalach nr 14, zmarła 13 XII 1903 r. Jej dziećmi byli Jan, Anna, Zofia, Joanna, Helena, Maria i Franciszek (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 330).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Pinocy - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Franciszek Pinocy (†1915)
 2. Franciszek Józef Pinocy (*1884) 
 3. Helena Franciszka Pinocy (1874-1875) 
 4. Rudolf Jerzy Franciszek Pinocy (1872-1890)
 5. Wiktor Andrzej Pinocy (1875-1876)

Materiały do genealogii rodziny Pinocy:

Franciszek Pinocy, muzyk w Cieszynie, żona Anna Raszyk córka Andrzeja, córka Marta Anna ur. 4 VI 1878 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 30), córka Hermina Gabriela ur. 25 III 1881 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 50).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Palica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paliców:

Paweł Palica, żona Zuzanna, Godziszów, syn Jerzy chrzest 25 III 1687, syn Maciej chrzest 15 II 1693 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Ostapowicz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ostapowiczów:

Franciszek Ostapowicz, rzeźnik zamieszkały w Zarzeczu nr 53, żona Anna z domu Walz, syn Franciszek ur. 29 VIII 1880 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Teodor Ostapowicz, komornik zamieszkały w Zarzeczu nr 63, żona Teresa z domu Misera, córka Justyna ur. 25 VIII 1881, syn Józef ur. 12 XI 1882 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Osmańczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Osmańczyków:

W lipcu 1807 roku Karol Osmańczyk (Osmanczyk), 30 lat, poślubił Annę, córkę Pawła Kality, wymownika w Śmiłowicach, 21 lat, katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Cieszyn, s. 133).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Niedziela - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Niedzielów:

Rozyna, żona Szymona Niedzieli, 60 lat, zm. 5 IV 1777 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 53).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Nalewajka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nalewajków:

Paweł Nalewajka (syn Jerzego i Anny z domu Rak), rolnik w Wiślicy nr 4, żona Maria Cymorek córka Jana i Anny z domu Wach, syn Paweł Jan ur. 20 VI 1890 Wiślica (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 1).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Mattencloit - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mattencloitów:

Jan baron Mattencloit, ur. 1801 Zebrzydowice Dolne, katolik, od 28 I 1820 służył w 57. Pułku Piechoty, 1821 został awansowany na kaprala (Corporal) (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa II, Zeszyt I, s. 23).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Lustgarten - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lustgartenów:

Leopold Lustgarten, żyd, zamieszkały w Zarzeczu nr 14a, żona Gusli córka Natana Langera, córka Hani ur. 7 VII 1876, martwo urodzony syn 11 XII 1879 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Leopold Lustgarten, żyd, zamieszkały w Zarzeczu nr 14a, żona Augustyna córka Natana Langera, syn Jakub ur. 25 VII 1877, córka Julia ur. 9 II 1883 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Labach - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Labachów:

17 I 1741 w Cieszynie Gottlieb Fryderyk Labach, katolik z Wrocławia, poślubił Annę Weronikę "Lorentzin", katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 384).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Krzempek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jerzy Krzempek (*1864)
 2. Maria Krzempek (*1866) 
Materiały do genealogii rodziny Krzempków:

Paweł Krzempek, zagrodnik w Zarzeczu nr 174, żona Ewa z domu Kuś, córka Zofia ur. 2 III 1882 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Krieg - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jelwa Ludwika Krieg (*1851)
 2. Maria Franciszka Krieg (*1826)
Materiały do genealogii rodziny Kriegów:

Anna, wdowa po Florianie Kriegu, 70 lat, zm. 16 XI 1815 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Kasperlik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Józef Kasperlik (*1727)
 2. Teodor Antoni Kasperlik (*1846)

Materiały do genealogii rodziny Kasperlików:

Józef Kasperlik, nauczyciel w Zarzeczu, żona Maria z domu Wrabel, syn Jan Franciszek ur. 2 III 1872, syn Wilhelm Emil ur. 6 IX 1873, syn Teofil Izydor ur. 10 V 1875 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Grylewicz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Gabriela Maria Grylewicz (1875-1875)
 2. Helena Leopoldyna Grylewicz (*1880)
 3. Władysław Wawrzyniec Grylewicz (*1872)
 4. Zofia Joanna Grylewicz (*1876) 
Materiały do genealogii rodziny Grylewiczów:

Wawrzyniec Grylewicz, żona Maria z domu Patej córka Józefa, syn Roman Fabian Sebastian ur. 20 I 1879 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Cieszyn, s. 61).

Wawrzyniec Grylewiz, 66 lat, ur. w Poznańskim, kierownik drukarni, żonaty, zm. 23 VIII 1910 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 10 A cz. 2, s. 117).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Grabiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Ewa Grabiec (*1763)

Materiały do genealogii rodziny Grabców:

Jakub Graciec z Pitrowa, ślub 1745 (Cierlicko - metryki).
Franciszek Grabiec, rzeźnik w Gumnach nr 16, żona Helena z domu "Syder", córka Anna Helena ur. 11 VII 1874 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 16).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Gandor - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gandorów:

Józef Gandor, chałupnik w Zarzeczu nr 169, żona Maria z domu Herok, syn Franciszek ur. 2 II 1870 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Ferko - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Maria Ewa Ferko (*1872)
 2. Maria Katarzyna Ferko (*1865)

Materiały do genealogii rodziny Ferko:

Jan Ferko, Cygan zamieszkały w Zarzeczu nr 171a, żona Ewa córka Adama Burianskiego, córka Zofia ur. 17 X 1878 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Dworzak - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Leopoldyna Maria Dworzak (*1850)
 2. Joanna Agnieszka Dworzak (*1813)
Materiały do genealogii rodziny Dworzaków:

27 I 1874 Józef Dworzak, mieszczanin w Cieszynie, wdowiec, 55 lat, syn Józefa i Anny z domu Janik, poślubił Karolinę Gembalczyk, córkę Floriana, 46 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Frysztackie Przedmieście, s. 5).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Ciupek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Ciupek (1878-1937)
Materiały do genealogii rodziny Ciupków:

Jan Ciupek, komornik w Gumnach nr 6, żona Anna z domu Bittner, córka Ewa ur. 19 XII 1843 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Gumna, s. 41).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Chrobok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Chrobok (*1753)
 2. Barbara Chrobok (*1872)  
 3. Ewa Chrobok (*1853)
 4. Jakub Chrobok (*1707)
 5. Joanna Maria Chrobok (*1876)
 6. Katarzyna Chrobok (*1692)
 7. Maria Chrobok (*1753)
Materiały do genealogii rodziny Chroboków:

Andrzej Chrobok, komornik w Gumnach nr 10, żona Maria z domu Szczypka, syn Paweł ur. 2 VIII 1884 zm. 14 VIII 1884 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 24).

Prawdopodobnie z tej samej rodziny pochodził poniższy:

Bernard Chrobak, ur. Sucha Średnia, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 115).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Bizoń - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bizoniów:

21 II 1905 r. Franciszek Bizoń, robotnik w Bobrku, wdowiec, syn +Marii Bizoń, komornicy z Andrychowa (Galicja), ur. 10 VIII 1867 Andrychów, poślubił Jadwigę Suchy, służącą w Ogrodzonej, córkę Pawła, komornika w Gumnach (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Ogrodzona, odpisy).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Altmann - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Altmannów:

Abraham Altmann, Żyd, zamieszkały w Gumnach nr 6, żona Babete, dzieci: bliźniacy Leopold i Józef ur. 2 I 1838 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Gumna, s. 31), córka Karolina ur. 1 XI 1839 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Gumna, s. 33).

Wpis współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Współfinansowanie (1): Starostwo Powiatowe w Cieszynie (2017)

Serwis "Przodkowie z Cieszyna" za pośrednictwem Fundacji Volens uzyskał dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Odpowiednia umowa między Fundacją a Starostwem na realizację zadania publicznego pt. Rozbudowa serwisu "Przodkowie z Cieszyna" została podpisana 7 lutego 2017 roku.

Poniżej znajduje się wykaz wpisów (wypisów źródłowych, informacji o zasobach metrykalnych, itp.), których powstanie zostało współfinansowane ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie:
 1. Niemiecko-polski słownik genealogiczny
 2. Księgi metrykalne (23): Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP i św. Katarzyny w Ropicy
 3. Księgi metrykalne (24): Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie
 4. Księgi metrykalne (25): Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie
 5. Księgi metrykalne (26): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
 6. Altmann - genealogia
 7. Bartecki - genealogia
 8. Bizoń - genealogia
 9. Chrobok - genealogia 
 10. Ciupek - genealogia 
 11. Drobisz - genealogia
 12. Dworzak - genealogia 
 13. Ferko - genealogia 
 14. Gandor - genealogia 
 15. Gibiec - genealogia
 16. Goryl - genealogia
 17. Grabiec - genealogia 
 18. Grylewicz - genealogia 
 19. Kasperlik - genealogia 
 20. Kment - genealogia
 21. Krieg - genealogia 
 22. Krzempek - genealogia 
 23. Labach - genealogia 
 24. Lustgarten - genealogia 
 25. Mattencloit - genealogia 
 26. Nalewajka - genealogia 
 27. Niedziela - genealogia 
 28. Osmańczyk - genealogia 
 29. Ostapowicz - genealogia 
 30. Pachel - genealogia
 31. Palica - genealogia 
 32. Pinocy - genealogia 
 33. Rojczyk - genealogia 
 34. Rybarski - genealogia 
 35. Siemienik - genealogia
 36. Singer - genealogia 
 37. Skudrzyk - genealogia 
 38. Soboszek - genealogia 
 39. Spratek - genealogia 
 40. Szczotka - genealogia 
 41. Szczyrbowski - genealogia 
 42. Szopa - genealogia 
 43. Śmietana - genealogia 
 44. Świba - genealogia 
 45. Troszok - genealogia 
 46. Walenta - genealogia 
 47. Walter - genealogia 
 48. Węglarzy (Wenglarzy) - genealogia 
 49. Wiedermann - genealogia 
 50. Wisła - genealogia 
 51. Witosz - genealogia 
 52. Wrana - genealogia 
 53. Wróblewski - genealogia 
 54. Zygma - genealogia 

sobota, 1 kwietnia 2017

Lipus - genealogia

Biogramy:
 1. Mateusz Lipus (*1707)
Materiały do genealogii rodziny Lipusów:

Anna Lipus z domu Łaboj, żona Pawła, chałupnika w Bystrzycy, ur. 1842, zm. 5 V 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).