sobota, 23 maja 2020

Bockshammer - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Gotfryd Chrystian Bockshammer (*1731)
  2. Jan Chrystian Bockshammer (1688-1775) 
  3. Jan Chrystian Bockshammer (1733-1804)
  4. Samuel Traugott Bockshammer (*1735)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza